v.l.n.r. Beate Baucek (5.), Sonja Breuß (4.), Angela Solar (3.), Katharina Strebinger (1.)